آیریس وبینار

امکانات آیریس

کلاس آنلاین
کلاس آنلاین

برگزاری کلاس آنلاین با سرور اختصاصی برای شما

فعالیت کلاسی
فعالیت کلاسی

ثبت فعالیت کلاسی کاربران به صورت مستمر

ارائه نمرات
نمرات

ثبت و مدیریت نمرات دریافتی کاربران

ارائه تمرین و پروژه
تمرین و پروژه

ارائه و دریافت تمرین و پروژه کاربران

گروه بندی
گروه بندی

گروه بندی کاربران برای انجام فعالیت کلاسی

وضعیت هفتگی دانشگاه ها

نرم افزار های مورد نیاز